Hieronder vindt u de contributietarieven voor 2021

Contributie 2021

Onderstaand vindt u de contributie in euro’s per kwartaal. Deze wordt automatisch geïnd in de eerste maand van het lopende kwartaal.

Gymnastiek, Acro, streetdance, jazzdance of springgroep

  Junior Senior
Eerste uur €34,75 €38,75
Volgend uur €18,50 €19,50

Acro intensief of turnen selectie

  Junior Senior
Eerste uur €40,75 €44,75
Volgend uur €21,50 €22,50

Freerunning

  Junior Senior
Eerste uur €47,- €51,-
Volgend uur €23,50 €25,50

CONTRIBUTIEREGLEMENT

  1. Indien een lid meerdere uren combineert dan wordt het duurste uur als eerste uur geteld.
  2. De contributie wordt per kwartaal vooraf geïncasseerd via automatische incasso. Bij inschrijving is het ondertekenen van een machtiging verplicht.
  3. De inning van de eerste contributie bevat tevens het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld.
  4. Als incasso’s gestorneerd worden of als de contributie of wedstrijdgeld niet geïnd kan worden, krijgt het desbetreffende lid een verzoek om het verschuldigde binnen 1 maand te voldoen.
  5. Als na de in het vorige lid bedoelde maand het verschuldigde nog niet is betaald, volgt een schriftelijke betalingsherinnering met het verzoek het verschuldigde binnen twee weken te voldoen. Het verschuldigde zal dan met € 3,50 administratiekosten worden verhoogd.
  6. Als na de in het vorige lid bedoelde twee weken het verschuldigde nog niet is betaald, volgt een schriftelijke aanmaning om het verschuldigde binnen twee weken te voldoen. Het verschuldigde zal dan met € 6 administratiekosten worden verhoogd.
  7. In uitzonderlijke situaties kan een betalingsregeling worden getroffen, zulks ter beoordeling aan het dagelijks bestuur. Het verzoek voor een betalingsregeling dient schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris van het bestuur.
  8. Wordt ook na de aanmaning bedoeld in lid 5 het verschuldigde niet voldaan of wordt de betalingsregeling niet nagekomen, dan wordt het desbetreffende lid de deelname aan trainingen en wedstrijden ontzegt en wordt de vordering aan een incassobureau overgedragen. De hiermee gepaarde gaande kosten komen voor rekening van het lid.
  9. Pas na het voldoen van het verschuldigde plus bijkomende kosten zal het desbetreffende lid weer mogen meedoen aan trainingen en wedstrijden.

ING  NL71 INGB 0003 5262 44              Rabobank       NL73 RABO 0169 2349 32